header pattern

Kifejezések A-tól Z-ig | A

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Nevek

magyar

szlovák

német

latin

Ábel

Ábel

Abel

Abel

Ábrahám

Abraham

Abraham

Abraham

Ádám

Adam

Adam

Adamus

Adél

Adela

Adeline

Adelina

Adolf

Adolf

Adolph

Adolphus

Adolfina

Adolfina

Adolphine

Adolphina

Adorján

Adrian

Adrian

Hadrianus

Adriána

Adriana

Adriane

Hadriana

Ágnes

Agnesa

Agnes

Agnes

Ágost

August

August

Augustus

Ágosta

Augusta

Auguste

Augusta

Ágoston

Augustin

Augustin

Augustinus

Ágota

Agata

Agathe

Agatha

Ákos

Achác

Achatius

Achatius

Aladár

Aladár

Aladar

Aladarus

Alajos

Alojs

Alois

Aloysius

Alán

Alán

Alan

Alanus

Albert

Albert

Albert

Albertus

Albertina

Albertina

Albertine

Albertina

Albin

Albin

Albin

Albinus

Albina

Albina

Albina

Albina

Alexandra

Alexandra

Alexandrine

Alexandra

Alfonz

Alfons

Alphons

Alphonsus

Alfonza

Alfonsa

Alphonsa

Alphonsa

Alfréd

Alfred

Alfred

Alfredus

Amadé

Bohumil

Gottlieb

Amadeus

Amália

Amalia

Amalie

Amalia

Ambró

Ambróz

Ambrosius

Ambrosius

Anasztáz

Anastáz

Anastasius

Anastasius

Anasztázia

Anastasia

Anastasia

Anastasia

András

Ondrej

Andreas

Andreas

Angyalka

Andelika

Angela

Angela

Anna

Anna

Anna

Anna

Antal

Anton

Anton

Antonius

Antónia

Antonia

Antonie

Antonia

Antonin

Antonin

Antonin

Antoninus

Anzelm

Anselm

Anselmus

Anselmus

Ányos

Anian

Anian

Anianus

Apollónia

Apolonia

Apollonia

Apollonia

Aranka

Zlatoňka

Aurelia

Aurelia

Ármin

Herman

Hermann

Arminius

Arnold

Arnold

Arnold

Arnoldus

Arnolda

Arnolda

Arnoldine

Arnoldina

Áron

Áron

Aron

Aron

Árpád

Arpad

Arpad

Arpadus

Artur

Artur

Arthur

Arthurius

Athanáz

Atanáz

Athanasius

Athanasius

Athanázia

Atanazia

Athanasia

Athanasia

Attila

Attila

Attila

Attila

Aurél

Zlaton

Aurel

Aurelius

Foglalkozások

magyar

szlovák

német

latin

Ábcéstanuló

Abecedár

Abc-Schűler

Abecedarius

Ablakos

Oblokár

Fenstermacher

Fenestrarius

Acélmetsző

Oceľoryjec

Stahlstecher

Chalybographus

Ács

Tesár

Zimmermann

Faber tignarius

Ácsinas

Tesársky učeň

Zimmerjunge

Tiro tignarius

Ácssegéd

Tesársky pomocník

Zimmermannsgehilfe

Sodalis tignarius

Adófelügyelő

Daňový inšpektor

Steuerinspektor

Inspector tributarius

Adóhivatali ellenőr

Kontrolór berného úradu

Steuerkontrollor

Controllor officii tributarii

Adóhivatali főpénztárnok

Vrchný pokladník berného úradu

Obersteuerkassier

Perceptor cassae officii tributarii generalis

Adóhivatali igazgató

Berný riaditeľ

Steueramtsdirektor

Director officii tributarii

Adóhivatali pénztárnok

Pokladnik berného úradu

Steuerkassierer

Perceptor cassae officii tributarii

Adószedő

Bernik

Steuereinnehmer

Exactor tributorum

Adóvégrehajtó

Daňový exekútor

Steuerexekutor

Executor tributarius

Adőtiszt

Berný oficiál

Steuerofficial

Officialis tributarius,

Ágyuöntő

Delolejec

Stückgiesser

Fusor tormentorum bellicorum

Aknamunkás

Šichtový robotnik

Minierer

Cunicularius

Alállamkancellár

Štátny podkancelár

Unterstaatskanzler

Procaneellarius status

Alantas tisztviselő

Podriadený úradník

Subalternbeamter

Officialis subalternus

Albiró

Podsudca

Unterrichter

Viceiudex

Albiró (községi)

Obecný podrichtár

Gemeindeunterrichter

Iudex pedaneus

Áldozópap

Kňaz

Messpriester

Sacerdos

Alelnök

Podpredseda

Vicepräsident

Subpraeses

Alesperes

Vicearchidiakon

Vicedechant

Vicearchidiaconus

Alezredes

Podplukovnik

Oberstlieutenant

Vicecolonellus

Alezredes hadbiró

Podplukovnik v justíčnej službe

Oberstlieutnantauditor

Vicecolonellus-iudex militaris

Aligazgató

Podriaditeľ (Podsprávca)

Unterdirektor

Vicerector

Alispán

Podžupan

Vicegespan

Vicecomes

Aljegyző

Podnotár

Vicenotar

Vicenotarius

Alkalmazott

Zamestnanec

Angestellter

Applicatus

Alkapitány

Podkapitán

Unterhauptmann

Capitaneus locumtenens

Alkirály

Miestokraľ

Vicekönig

Vicarius regis

Alkonzul

Podkonzul

Vicekonsul

Viceconsul

Alkormányzó (intézeti)

Podsprávca

Unterdirektor

Subregens

Alkormányzó (országos)

Vicegubernátor

Vice-Gubernator

Vicegubernator

Alkusz

Sensál

Sensal

Pararius

Államépítészeti hivatali főnök

Prednosta štatného stavebného úradu

Staatsbauamtschef

Praefectus officii architectonici publici

Államépítészeti mérnök

Štátny stavebný inžinier

Staatsbauingenieur

Mensor architectonicus publicus

Államépületi felügyelő

Inšpektor pre štátne budovy

Staatsgebaudeaufseher

Inspector aedificiorum status

Államférfi

Štátnik

Staatsmann

Politicus

Állami anyakönyvvezető

Štátny matrikár

Staatsmatrikelführer

Matricarius status

Állami iskolai szolga

Sluha štátnej školy

Staatsschuldiener

Famulus scholae status

Állami jövedéki tisztviselő

Official štátnej dôchodkovejkontrolly

Staatsgefallsbeamter

Officialis vectigaliarius status

Állami kisdedóvónő

Štátna opatrovateľka

Staatskinderbewahrerin

Tutelaris asyli parvulorum status

Állami szolga

Štátny sluha

Staatsdiener

Famulus status

Állami tanitó

Štátny učiteľ

Staatsschuüehrer

Docens in schola status

Állami tanitónő

Štátna učitel'ka

Staatsschullehrerin

Magistra in schola status

Állami tisztviselő

Štátny úradník

Staatsbeamter

Officialis status

Államkancellár

Štátny kancelár

Staatskanzler

Cancellarius regni

Államtanácsos

Štátny radca

Statsrat

Consiliarius status

Államtitkár

Štátny tajomník

Staatssekretär

Secretarius status

Államügyész

Štátny zástupca

Staatsanwalt

Fiscus publicus

Állategészségügyi felügyelő

Inšpektor zdravotnictva zvierat

Veterinarwesensinspektor

Inspector medicinalis pecorum

Állatfestő

Zveromaliar

Tiermaler

Pictor bestiarum

Állatorvos

Zverolekár

Tierarzt

Medicus iumentarius

Állatőr

Zverostrážník

Tierwärter

Custos ferarum

Állatszeliditő

Zverokrotiteľ

Tierbändiger

Domitor ferarum

Allevéltárnok

Podarchivár

Unterarchivár

Vicearchivarius

Állomásfelügyelő

Staničný dozorca

Stationsaufseher

Inspector stationis ferrovialis

Állomásfőnök

Prednosta stanice

Stationschef

Praefectus stationis ferrovialis

Állomási előljáró

Správca stanice

Stationsvorstand

Superior stationis ferrovialis

Alorvos

Podlekár

Unterarzt

Adiutor medici

Alperjel

Podprevor

Unterprior

Subprior

Alszámvevő

Podučtovník

Unterrechnungsofficial

Vicerationum magister

Alszerpap

Podjaheň

Subdiakon

Subdiaconus

Altábornagy

Podmaršal

Feldmarschallieutenant

Campi marsaili locumtenens

Altengernagy

Podadmirál

Viceadmiral

Viceadmiralis

Altiszt

Poddôstojnik

Unterofficier

Subpraeiectus militum

Altiszt (hivatali)

Podúradník

Unterbeamter

Officialis subalternatus

Alügyész

Námestník štatného zástupcov

Unterstaatsanwalt

Vicefiscalis

Angolkisasszony

Anglická panna

Englisches Fraulein

Virgo anglicana

Anyagraktárfőnök

Prednosta zásobárne

Materialmagazinvorstand

Praefectus receptaculi materialium

Anyakönyvi felügyelő

Matričný inšpektor

Matrikelinspektor

Inspector matricularum

Anyakönyvvezető

Matrikár

Matrikelführer

Matricarius

Apáca

Mniška

Nonne

Monialis

Apát

Opát

Abt

Abbas

Apátnő

Opátkyňa

Äbtissin

Abbatissa

Ápoló

Ošetrovateľ

Krankenwarter

Nosocomus

Ápolónő

Ošetrovateľka

Krankenwarterin

Nosocoma

Apostoli főjegyző

Apoštolský protonotár

Apostolischer Protonotär

Protonotarius apostölicus

Apostoli helynök

Apoštolský vikár

Apostolischer Vikár

Vicarius apostolicus

Aranymíves

Zlatnik

Goldarbeiter

Aurarius

Aranyozó

Pozlatnik

Vergolder

Aurator

Arató

Žnec

Schnitter

Messor

Arcképfestő

Podobiznár

Porträtmaler

Pictor imaginarius

Árkász

Zákopník

Sappeur

Miles lacunarius

Árnyékszéktakarítónő

Obsluhovačka v záchode

Abortwarterin

Curatrix latrinae

Árupénztáros

Pokladnik nákladného tovaru

Güterkassier

Cassarius mercirnoniarius

Áruügynök

Dopravný jednateľ

Güteragent

Agens mercirnoniarius

Árvagondnok

Sirotský otec

Waisenvater

Curator orphanorum

Árvaházi gondnok

Opatrovník sirotnej utulne

Waiseninstitutsvormund

Curator orphanotrophii

Árvaszéki elnök

Predseda sirotskej stolice

Waiseninstitutsvorsitzer

Praeses sedis orphanalis

Árvaszéki ügyész

Právny zástupca sirotskej stolice

Waisenamtsanwalt

Fiscus sedis orphanalis

Árvaszéki ülnök

Prisediaci sirotskej stolice

Waisenstuhlbeisitzer

Assessor sedis orphanalis

Asztalos

Stolár

Tischler

Faber lignarius

Asztalosinas

Stolarský učeň

Tischlerjunge

Tiro lignarius

Asztalossegéd

Stolarský pomocník

Tischlergesell

Sodalis lignarius

Betegségek

magyar

szlovák

német

latin

Addison-kór

Addisonová nemoc

Addison'sche Krankheit

Morbus Addisonis

Aggkori üszök

Sneť starobná

Altersbrand

Gangraena senilis

Agyguta

Mrtvica

Gehirnschlag

Apoplexia cerebralis

Agyhártya-gümősödés

Tuberkulosa obalov mozgových

Hirnhauttuberkel

Meningitis tuberculotica

Agyhártyagyulladás

Zánet obalov mozgových

Hirnhautentzündung

Meningitis simplex

Agylágyulás

Zmäknutie mozgov

Gehirnerweichung

Dementia paralitica progressiva

Agyrázkódás

Otrasenie mozgov

Gehirnerschütterung

Commotio cerebri

Agyvelőgyulladás

Zapálenie mozgov

Hirnentzündung

Encephalitis

Agyvízkór

Vodnatosť mozgov

Wasserkopf

Hydrocephalus acutus

Akasztás

Obesenie

Henken

Suspensio

Alszárfekély

Vredy litkové

Geschwür am Unterschenkel

Ulcus cruris

Általános gümőkór

Všeobecná tuberkulosa

Allgemeine Tuberkulose universalis

Tuberculosis

Angolkór

Krivica

Englische Krankheit

Rhachitis

Ánuszhiány

Nedostatok otvoru konečnika

Verschlossenheit des Afters

Atresokysia

Asztma

Záduch

Asthma

Asthma

Átfúró gyomorfekély

Vred žaludkový

Perforirendes Magengeschwür ventriculi

Ulcus perforans

Ázsiai kolera

Asiatská kolera

Asiatische Cholera

Cholera asiatica