header pattern

Kifejezések A-tól Z-ig | #

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Kifejezések

Rövidítések

Latin

Magyar

A. D.

Anno Domini

az Úr évében

a. u. c.

ab urbe condita

a város[Róma]alapítása óta

abbr.

Abbreviatio

rövidítés

app.

appendix

függelék

B.

Beatus

Boldog

B.L.S.

Benevolo Lectori Salutem!

üdvözlet a nyájas olvasónak!

c.

caput

fejezet

c. (vagy cca.)

circa

körülbelül

cf.

confer

vesd össze

cir.

circiter, circa

körülbelül

cit.

citatum

idézet

cod.

codex

kódex

col.

Columna

hasáb

com.

comitatus

megye

D.

dominus

úr

D. G.

Dei Gratia

Isten kegyelméből

D. O. M.

Deo Optimo Maximo

a Legnagyobb Istennek

e. g.

exempli gratia

például

eccl.

ecclesia

egyház

ed.

editio

kiadás

ed. cit.

editio citata

idézett kiadás

epil.

Epilogus

zárószó, utószó

et al.

et alii

és mások

et seq.

et sequens

és a következő

etc.

et cetera

és így tovább (stb.)

exl.

ex libris

könyveiből

exord.

Exordium

bevezetés

f. r.

folio recto

a lap elülső oldalán (rektó oldalon)

f. v.

folio verso

a lap hátsó oldalán (verzió oldalon)

Facs.

facsimile

hasonmás, fakszimile

fol.

folium

lap

foll.

folia

lapok

gener.

generatim

általános értelemben

h. e.

hoc est

azaz

h. l.

hic locus

ezen a helyen

h. s.

hoc sensu

ebben az értelemben

h. v.

haec verba

ezekkel a szavakkal

i. e.

id est

azaz

i. n. D.

in nomine Dei

Isten nevében

i. q.

id qoud

annyi mint

ibid.

ibidem

ugyanott

id.

idem

ugyanő, ugyanaz

I.H.S.

Iesus Hominum Salvator

Jézus, az emberek megváltója

int. al.

inter alia

többek között

Kal.

Kalendae

a hónap első napja

l.

linea

sor

L. S.

locus sigilli

a pecsét helye

lib.

liber

könyv

ling.

lingua

nyelv

loc. cit.

loco citato

idézett helyen

m. p.

manu propria

saját kezűleg

map.

mappa

térkép

misc.

miscellanae

kisebb közlemények

ms.

manuscriptum

kézirat

NB.

nota bene

jól jegyezd meg

nr.

numerus

szám

O.A.M.D.G.

Omnia ad maiorem Dei  gloriam

Mindent az Isten nagyobb dicsőségére

O. F. M.

Ordo Fratrum Minorum

a  ferencesek egyik, kisebb testvérek rendje

O. S. B.

Ordo Sancti Benedicti

Szent Benedek rendje, bencés

O. S. F

Ordo Sancti Francisci

Szent Ferenc rendje, ferencesek

op. cit.

opus citatum (opere citato)

idézett mű (i. m.)

orig.

originale

eredeti p. pagina oldal

p. a.

pro absente

távollétében

P. M.

Pontifex Maximus

főpap

p. m.

pro memoria

emlékeztetőül

p. m.

post mortem

halála után

p. m.

propria manu

saját kezűleg

P. R.

Populus Romanus

a római nép

P. S.

postscriptum

utóirat

prol.

prologus

előszó

ps.

pars

rész

pseud.

pseudonym

álnév, álnevű

q. v.

quod vide

amelyet láss

r.

recto

a lap színe (rektó)

S.

Sanctus

Szent

s.

spurius

kétes hitelű

s.

salus

üdvözlet

s. a.

sine anno

év nélkül(évszám feltüntetése nélkül)

s. d.

salutem dicit

üdvözöl

S. D. G.

Soli Deo Gloria

egyedül Istené a dicsőség

S. J.

Societas Jesu

Jézus Társasága, jezsuita

s. l.

sine loco

hely nélkül (hely megjelölése nélkül)

s. l. a. n.

sine loco, anno,vel nomine

hely, idő és név nélkül

s. n.

sine nomine

név nélkül

S. P. Q. R.

senatus populusque Romanus

a szenátus és a római nép

s. s.

summa summarum

összesen

s. v.

sub verbo vagy sub voce

az illető szónál,címszónál

saec.

saeculum

évszázad

scil.

scilicet

tudniillik

sep.

separatum

különlenyomat

seq.

sequens

következő

sim.

similia

hasonlók

spec.

speciatim

sajátos értelemben

suppl.

supplementum

kiegészítés

t.

tomus

kötet

tit.

titulus

cím, rang

trans.

translatum a(b)

XY fordította XY

transl.

translate

átvitt értelemben

v.

verso

a lap hátoldala (verzó)

v.

vel vagy  vide

ld. azaz lásd

v. inf.

vide infra

lásd alább

v. sup.

vide supra

lásd fentebb

var.

lectio varians

szövegváltozat

var.

variatio

változat

vl.

videlicet

nevezetesen, tudniillik

vs.

versus

szemben

Hónapok

 

Magyar

Régi magyar

Reformkori

Székely

Latin

1

Január

Boldogasszony hava

Télhó

Fergeteg hava

Januarius

I.

2

Február

Böjtelő hava

Télutó

Jégbontó hava

Februarius

II.

3

Március

Böjtmás hava

Tavaszelő

Kikelet hava

Martius

III.

4

Április

Szent György hava

Tavaszhó

Szelek hava

Aprilis

IV.

5

Május

Pünkösd hava

Tavaszutó

Igéret hava

Maius

V.

6

Június

Szent Iván hava

Nyárelő

Napisten hava

Junius

VI.

7

Július

Szent Jakab hava

Nyárhó

Áldás hava

Julius

VII.

8

Augusztus

Kisasszony hava

Nyárutó

Újkenyér hava

Augustus

VIII.

9

Szeptember

Szent Mihály hava

Őszelő

Földanya hava

September, 
7ber, VIIber, 7bris

IX.

10

Október

Mindszent hava

Őszhó

Magvető hava

October,
8ber, VIIIber, 8bris

X.

11

November

Szent András hava

Őszutó

Enyészet hava

November,
9ber, IXber, 9bris

XI.

12

December

Karácsony hava

Télelő

Álom hava

December, 10ber,
Xber, 10bris, Xbris

XII.