header pattern

Urbáriumok

A volt földesúr s a jobbágy kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó irásbeli rendeletek. Ily rendeleteket a régibb időkben maguk a földesurak adtak ki, de e rendeletek egyoldalu, hiányos s hézagos intézkedéseikkel valóban tarthatatlan állapotokat idézvén elő, Mária Terézia az urbéri viszonyokat rendszeresen szabályozta, és pedig, miután ez törvényhozási úton nem sikerült, rendeletét a törvényhozás mellőzésével a kormányszékek útján adta ki és hajtatta végre.

Ez a Mária Terézai-féle 1767-iki urbáriumok Az 1791. XXXV. t.-c. a földesúr és a jobbágy közti viszonynak törvényhozásilag elintézését s az urbérnek országgyülésen leendő kidolgozását rendelte el a törvényhozási mű elkészültéig a Mária Terézia-féle urbáriumoknak ideiglenesen hatályban fentartásával. A viszonynak szabályozása azonban csak az 1832-36-iki országgyülésen került rendszeres tárgyalás alá.

Erre vonatkoznak: az 1836. IV. t.-c. a jobbágyok költözéséről; 1836. V. t.-c. a jobbágytelki állományról; 1836. V. t.-c. a jobbágyok hasznairól; 1836. VII. t.-c. a jobbágyi tartozásokról; 1836. VIII. t.-c. az urbéri kötésekről; 1836. X. t.-c. a földesúri törvényhatóságról és az urbéri perről, melyeken az 1840. VII. t.-c. némi módosításokat eszközlt. Igy maradt a dolog 1848-ig, amidőn az 1848. IX. t.-c. az urbéri viszonyt megszüntette.

Forrás: A Pallas Nagy Lexikona