header pattern

Magyarok

Krónikák és korabeli tudósítások időrendjéből egyértelműen kitűnik, hogy a Kárpát-medencei magyarság „honfoglalása” nem egyszeri alkalom volt, mint ahogy „az iskolákban tanítják”. Hanem, több hullámban, esetenként eltérő irányokból érkezett a ...

Csángók

A székelyektől különvált népcsoportok összefoglaló neve. A szó valószínűleg egy már elenyészett ’elvándorol’, ’elszakad’ jelentésű ige származéka. Csángóknak nevezik elsősorban a moldvai magyarokat. Így hívják a Csíkszékből a közeli Tatros ...

Svábok

Württenberg egyik vidékén lakó németek, ill. onnan származó mo.-i német telepesek neve. A történeti Mo. legnagyobb sváb nyelvszigetét a Nagykároly és Szatmárnémeti vidékén elterülő 31 német falu alkotta. Lakóik legnagyobb részét Károlyi ...

Rácok, Szerbek

A szerbek délszláv nép, a magyarság déli szomszédja. A 6. sz. elején vándoroltak a Dunától D-re eső hazájukba, ahol állammá szerveződtek. Az oszmán-törökök balkáni előrenyomulásával párhuzamosan költöztek be Mo.-ra. Kisebb csoportokban már ...

Tótok, Szlovákok

A szlovákok nyugati szláv nép, a magyarság É-i szomszédja. A szlovákok Csehszlovákiában, a Kárpát-medence É-i részében, a Morva folyó völgyétől a Bodrog folyó vízgyűjtő területéig terjedő területen, valamint kisebb számban Mo.-on, ...

Egyéb nemzetiségek

A lengyelek nyugati szláv nép. A lengyel népnév honfoglalás előtti, oroszoktól átvett szó. Eredetileg irtványföldek lakóit jelölte. A lengyelek és a magyarság között a honfoglalás óta intenzív politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatok ...

Székelyek

Magyar néprajzi csoport Erdély DK-i részében. Az elmúlt kétszáz évben majdnem minden néppel származási kapcsolatba hozták őket, amely Erdélyben élt a honfoglalás előtt (hunok, gepidák, avarok, bolgárszlávok), vagy amellyel a magyarság a ...

Szászok

Erdélyi szászok, Németül: Siebenbürgische Sachsen, az erdélyi németség összefoglaló megnevezése. A szászok Mo.-ra költözése része volt annak az első német kolonizációs hullámnak, amely K-Európa több területét, elsősorban az Elbától K-re eső ...

Ruszinok, Ruthének

Az ukránok keleti szláv nép, amely a SZU-ban, Jugoszláviában és Csehszlovákiában él, a magyarság ÉK-i szomszédja. A magyarság az ukrán megjelölést a 17. sz -tól használja. Korábban a magyar nyelvgyakorlat nem tett különbséget a K-i szláv ...

Oláhok, Románok

A románok neolatin nyelvet beszélő nép, a magyarság DK-i szomszédai. A román nyelv ma négy fő ágra oszlik. A mai Románia és a Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság területén az északi románt, Macedónia, Albánia és Görögo. határvidékén az ...

Horvátok

A horvátok délszláv nép, a magyarság DNy-i szomszédja. A horvátok az 5–6. sz. fordulóján más déli szláv törzsekkel együtt vándoroltak mai hazájukba. A horvát fejedelemség a 10. sz.-ban királysággá szilárdult, majd 1102-től 1918-ig a magyar ...